Колекциите на шишиња за вода се направени од 2 вида материјали: 1) BPA Free пластика; 2) стакло. Со тоа Вие ќе ги пиете само течностите кои сте ги ставиле.

Шишињата располагаат со неколку видови на технологии:
AUTOSPOUT® техннологија е опременa со копче кое го контролира отворот на шишето со едно притискање. Притиснете го шишето за да се напиете и пуштете го за да прекине протокот на течност.
AUTOSEAL® технологија која гарантира 100% непропустливост и неистекување при конзумацијата на течноста, така што автоматски се затвора по секоја голтка.
SNAPSEAL™ технологија со која целиот процес на конзумирање на течноста е олеснет. Се’ се работи со една рака. Капакот се отвара за пиење со лизгање надолу, односно се затвара со лизгање нагоре.

Kolekciite na shishinja za voda se napraveni od 2 vida materijali: 1) BPA Free plastika; 2) staklo. So toa Vie kje gi piete samo technostite koi ste gi stavile.

Shishinjata raspolagaat so nekolku vidovi tehnlogii:
Autospout tehnologijata e opremena so kopche koe go kontrolira otvorot na shisheto so edno pritiskanje. Pritisnete go shisheto za da se napiete I pushtete go za da prekine protokot na technost.
AutoSeal tehnologija koja garantira 100% nepropustlivost I neistekuvanje pri konzumacijata na technosta, taka shto avtomatski se zatvora po sekoja goltka.
Snapseal tehnologija koja so koja celiot process na konzumiranje na technosta e olesnet. Se’ se raboti so edna raka. Kapakot se otvora za pienje so lizganje nadolu, odnosno se zatvora so lizganje nagore.

Прикажувам 1–12 од 15 резултати

Show sidebar