1. Нарачка во писмена форма потпишана од купувачот:

За уредно прифатена нарачка се смета онаа за која е платено 50% од вредноста на нарачката или е оставен залог во 50% од вредноста на нарачката. Купувачот е должен да ги провери сите имиња, шифри, бои и димензии на производите што ги нарачува. Кога ќе ја потпише нарачката, се смета дека ги проверил и разбрал сите детали за производите што ги нарачал, како и условите за негова продажба.

  1. Испорака на производи по нарачка:

Испораката се врши во рок од 45 до 60 дена од датумот на аконтација, во зависност од програмата, не сметајќи го периодот од 1 до 30 август (Феро Аугусто) и периодот од 20 декември до 6 јануари (божиќни празници). Првите денови за уплата се сметаат за понеделник, вторник и среда, а доколку нарачката е направена во четврток, петок или сабота, првиот изброен ден ќе биде понеделник од следната недела. Карес Груп ја исклучува сопствената одговорност за одложување на стоката поради виша сила или други настани и околности кои се предизвикани без разлика на нашата волја и кои го отежнуваат или оневозможуваат исполнувањето на договорот по нарачката, како и во случај на застој при царинење. Доколку нарачката доцни подолго од 14 дена од закажаното, Карес Груп на име казна ќе плати 0,2% на робата која доцни, не повеќе од 5% од вредноста на робата која доцни. Доставата се врши до местото назначено од клиентот, во градот Скопје. За територијата на Р. Македонија за нарачки помали од 90.000 денари се доплаќа 1500 денари за превоз. За да се изврши испораката, купувачот треба претходно да го надмине својот долг како целина.

Карес Груп за правилна испорака ќе смета кога робата ќе биде испорачана пред влезната врата (надвор) на адресата доколку нема соодветен простор за манипулација со купените производи, односно имаат тесни/ниски ходници. Истиот начин на испорака ќе се случи доколку купувачот/примачот ја одложи испораката повеќе од 30 минути. На тимот за испорака е строго забрането да манипулира со производи кои не се купени од Карес Груп. Доколку тоа е неминовно, Карес Груп се оградува од секаква одговорност за каква било штета предизвикана на тие предмети.

  1. Рекламации:

Доколку се открие некаков недостаток на производот, треба да се пријави при предавањето на стоката. Карес Груп треба да ја сервисира штетата во рок од 20 дена и доколку треба да се замени со нов дел од Италија истото ќе го направи во рок од 60 дена. За секој приговор мора да се достави, доставете слика на нашата адреса: [email protected]. Гарантниот рок е една година од предавањето на производите. Доколку се појават дефекти на производот, кои не се предизвикани од механички оштетувања, истите треба да се пријават и достават на следната адреса: [email protected]. Доколку е потребно нашиот тим ќе дојде на лице место. Патинирањето на природните материјали не се признава како побарување. Имено, кожата и природното дрво/фурнир со текот на времето го менуваат тонот на бојата.

Рекламациите не се однесуваат на механичко или физичко оштетување на нарачаните производи направени од купувачот или оштетување поради неправилна употреба, одржување на производите итн.

  1. Складирање на производи:

По известување дека производите пристигнале, купувачот е должен да го плати остатокот од прифатената нарачка. По уплатата, Карес Груп е должна да ја испорача стоката во рок од 7 дена. Доколку купувачот не сака производите да бидат веднаш испорачани и сака да се складираат, Карес Груп ќе ги складира само доколку клиентот ги плати во цел износ, но не повеќе од 60 дена, пресметано од денот на нивното добивање. Во спротивно, ако купувачот не

го плати целиот износ за производите во рок од 15 дена од известувањето дека се примени, ќе се смета дека го откажал купувањето на истите, кои Карес Груп ќе ги пушти во продажба, а залогот за нарачката ќе се чува во име на „пишманлак“.

  1. Откажување на нарачка:

По истекот на 3 дена од денот на нарачката, доколку купувачот го откаже, залогот се задржува на име „пишманлак“(согласно одредбите од член 73 и 74 од Законот за обврзници). По истекот на овој рок, промена на нарачката не е возможна.

Карес Груп, поради променетите околности, може да ја откаже добиената нарачка во рок од 15 дена од приемот на истата, без никаков надомест поради ова откажување на купувачот.