Во согласност со Законот за зашитита на лични податоци, КАРЕС ГРУП ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст „контролорот“) ја објавува оваа Политика на приватност која има за цел да послужи при информирање на посетителите на www.kares.mk и купувачите на производи за обработката на лични податоци.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА И НАЧИНИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ

Предмет на оваа обработка се податоци за посетителите/корисниците на веб страницата www.kares.mk (во понатамошниот текст “субјектот на личните податоци“).

Со цел успешно реализирање на нарачките креирани од страна на субјектот на личните податоци, постои неопходност за обработка на следните податоци:

 • име и презиме на нарачателот;
 • адреса за достава на производот;
 • е-маил адреса;
 • број на телефон.

Со помош на споменатите податоци можеме да ја испорачаме нарачката, како и да стапиме во контакт со субјектот на личните податоци во случај на промена на статусот на нарачката, доколку постои потреба за тоа.

Во име на компанијата КОНТРОЛОРОТ се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите субјекти на личните податоци согласно законот.

За таа цел се собираат исклучиво наведените, основни податоци за субјектите на личните податоци кои се неопходни за спроведување на нарачките и информирање на корисниците по основ на нарачките согласно добрите деловни практики.

Сите податоци за субјектите на личните податоци грижливо се чувани со цел да се спречи губење, уништување, фалсификување или неавторизиран пристап.

Сите вработени во КОНТРОЛОРОТ имаат обврска за почитување на доверливоста на податоците на субјектите на личните податоци, како и се обврзани да спроведуваат активности со претпазливост кон задржувањето на доверливоста на вашите податоци и да ги спроведуваат мерките за нивна заштита.

Покрај наведените податоци КОНТРОЛОРОТ, собира, анализира и обработува податоци во врска со производи кои нашите субјекти на личните податоци ги пребаруваат и ги купуваат, како и страниците кои ги посетуваат.

Добиените податоци се користат со цел подобрување на понудата, подобрување на изгледот и функционалноста на веб-страницата и овозможување на потрошувачите лесно, едноставно и безбедно користење на веб-страницата.

Сите собрани лични податоци се обработуваат согласно законската регулатива за заштита на лични податоци во мера која е потребна и доволна исклучиво за остварување на целите на обработката на личните податоци, водејќи сметка за приватноста на субјектите на личните податоци,.

При спроведување на процесите на обработка на личните податоци се преземаат потребните технички и организациски мерки со цел обезбедување на потребното ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување.

Личните податоци не се споделуваат со трети лица, освен кога за тоа постои законска обврска и законски основ, како што е определено согласно со важечките прописи за заштита на личните податоци.

КОНТРОЛОРОТ за потребите на испорака на нарачаните производи до субјектот на личните податоци, ангажира овластено, правно лице со цел извршување на поштенските услуги. Ангажираното правно лице, како дополнителен обработувач на личните податоци се обврзува да обезбеди заштита на личните податоци на корисниците и податоците да ги користи исклучиво во процесот на давање на услугите.

Веб страницата www.kares.mk не е наменета за лица под 16 години и КОНТРОЛОРОТ Груп нема за цел да прибира и обработува лични податоци за тие лица. Во случај лице под 16 години да ги доставило своите лични податоци без согласност од родител или старател треба во најскоро време да биде известен Офицерот за заштита на лични податоци на КОНТРОЛОРОТ.

Податоците за контакт на одговорното лице се наведени на крајот на Политиката за приватност.

Веб страницата www.kares.mk  користи  “колачиња“ („cookies“) со цел да овозможи на субјектите на личните податоци прилагодување на користењето на интернетот на своите потреби. “Колачињата“ („cookies“) претставуваат текстуален фајл кој се пренесува на компјутерот на корисникот од страна на мрежниот сервер. Важно е корисникот да биде свесен дека “колачињата“ („cookies“) не можат да се користат за цели како: да стартуваат компјутерски програм програм, да влијаат на стартување или прекинување на работењето на системот и да пренесат вирус до компјутерот на корисникот.

Овие фајлови може да бидат прочитани исклучиво од страна на мрежниот сервер во доменот кој Ви ги пратил. Една од основните намени на “Колачињата“ („cookies“) е да Ви обезбеди погодности кои ќе Ви заштедат време.

За целосно запознавање со начинот на работа, потребата и вредноста на “Колачињата“ („cookies“) посетете го следниот ЛИНК.

Личните податоци кои се обработуваат преку веб-страницата www.kares.mk може да бидат користени и за директен маркетинг, но единствено по дадена согласност од страна на лицата чии податоци се обработуваат. Субјектите на личните податоци во секој момент имаат можност да ја повлечат дадената согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг.

Во случај на дополнителни прашања од оваа област, обратете се до Офицерот за заштита на лични податоци на КОНТРОЛОРОТ. Контакт податоците се наведени на крајот на политиката за приватност.

Со цел подобро запознавање со Политиката за користење на личните податоци за цели на директен маркетинг посетете го следниот ЛИНК.

Личните податоци собрани преку веб-страницата се чуваат онолку време колку што е потребно за исполнување на целите поради кои и се обработуваат.

Со цел зголемување на транспарентноста ги информираме субјектите на личните податоци дека:

 • Личните податоци дадени на КОНТРОЛОРОТ за реализација на нарачките се чуваат 6 месеци, односно до завршување на сите административно-сметковотствени процедури, процедури поврзани со доставата, односно додека не се добие потврда од компанијата – доставувач дека субјектот на личните податоци ја добил пратката, додека податоците за задолжувањата за плаќање се чуваат 10 години од денот на издавање на сметка / фактура;
 • Податоците поврзани со платежното средство (број на платежно средство и CVV код) се предмет на обработка единствено од страна на банката соработник на компанијата (во случајот КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје), а КОНТРОЛОРОТ нема никаков увид во истите;
 • Дадените податоци при нарачување, а поврзани со процедури за враќање или замена на производи се чуваат до истек на законските рокови за рекламации и замена;
 • Податоците дадени при регистрација, најава, како и за маркетинг цели се чуваат се до повлекување на согласноста од страна на субјектот на личните податоци.

 

ПРАВА НА КОРИСНИЦИТЕ (СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ)

Субјектите на личните податоци имаат право да бидат соодветно информирани за обработката на нивните лични податоци. Во случај субјектот на личните податоци да има потреба од информации надвор од наведените, може да побара дополнително појаснување од Офицерот за заштита на лични податоци од компанијата (податоците на Офицерот се наведени на крајот на Политиката за приватност), како и има право да побара пристап, исправка или бришење на личните податоци или ограничување на обработката.

Субјектот на личните податоци има право да добие потврда од контролорот дали се обработуваат негови лични податоци или лични податоци за него и доколку се обработуваат, да добие пристап до личните податоци и до следните информации:

 • целите на обработката;
 • категориите на лични податоци кои се обработуваат;
 • корисниците или категориите на корисници на кои се откриени или ќе бидат откриени личните податоци, особено корисниците во трети земји или меѓународни организации;
 • предвидениот рок за кој ќе се чуваат личните податоци, а ако тоа не е возможно, критериумите што се користат за одредување на тој период;
 • кога личните податоци не се собираат од субјектот на личните податоци, сите достапни информации за нивниот извор;

КОНТРОЛОРОТ е должен да обезбеди копија од личните податоци што се обработуваат. За сите дополнителни копии побарани од субјектот на личните податоци, контролорот донесува одлука дали ќе наплати надоместок. Доколку контролорот наплати надоместок, висината на истиот зависи од обемот, сложеноста и времето потребно за обезбедување на копиите. Ако субјектот на личните податоци поднесе барање по електронски пат, на субјектот на личните податоци информациите ќе му бидат обезбедени на вообичаен начин кој се користи во случај на електронска форма, освен ако субјектот на личните податоци не побарал поинаку.

         ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ ВО ДРУГИ ЗЕМЈИ

Поради избор на соодветен хостинг обезбедувач за дејноста која КАРЕС ГРУП ја врши преку оваа веб страница е избран странски (германски хостинг обезбедувач (ЕУ), кој работи во согласност со законските норми за заштита на лични податоци и има преземено соодветни технички и организациски мерки).

За преносот на податоци е доставен документ „Пријава за пренос на лични податоци во држава членка на ЕУ или ЕКП согласно член 48 став (3) од Законот за заштита на лични податоци“ до Агенцијата за заштита на лични податоци.

 

ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Субјектите на личните податоци имаат право во секое време да ги повлечат дадените согласности во врска со обработката на нивните лични податоци и тоа преку испраќање допис со електронска пошта на [email protected] со назнака „до Офицер за заштита на лични податоци“.

КОНТРОЛОРОТ има обврска да направи повлекување на согласноста и да извши бришење на податоците во рок од 30 дена по приемот на барањето. Имајќи ја предвид комплексноста на работата и при постоење на голем број барања, КОНТРОЛОРОТ го задржува законското право (Закон за заштита на лични податоци член 16, став 3) да го продолжи рокот за 2 месеци, при што на секое продолжување од 30 дена ќе го информира барателот за тоа.

Доколку КОНТРОЛОРОТ не постапува согласно барањето, субјектот на лични податоци има право случајот да го пријави во Агенцијата за заштита на лични податоци.

Според Закон за заштита на лични податоци член 16, став 5, ова барање се процесира без никаков надоместок.

Во случај кога барањата од субјектот на личните податоци се очигледно неосновани или прекумерни, особено во однос на нивниот повторувачки карактер, контролорот може да:

 • наплати надоместок имајќи ги предвид обемот, сложеноста и времето потребно за обезбедување на информацијата или комуникацијата или постапувањето по барањето;
 • одбие да постапи по барањето.

 

СОГЛАСНОСТ И ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ

Користењето на услугите на www.kares.mk подразбира согласност на субјектот на личните податоци со сите претходно наведените услови за користење.

КОНТРОЛОРОТ има право да ги промени условите, но промената станува важечка по објавувањето на оваа веб страница.

 

КОНТАКТ

Сите прашања и барања во врска со обработката на личните податоци кои се однесуваат на веб-страницата www.kares.mk, а во врска со објавената Политика на приватност, субјектите на личните податоци се охрабруваат да ги упатат до Офицерот за заштита на лични податоци Стојан Стојчевски преку следниот контакт:

 • Телефон: 076 442 260
 • e-mail: [email protected] (Со назнака: „До Офицер за заштита на лични податоци“)